Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website van RSQ Consultancy. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De inhoud en informatie op deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. RSQ Consultancy kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud en informatie. RSQ Consultancy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSQ Consultancy.

Aansprakelijkheid
RSQ Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker van deze website of een derde zou lijden ten gevolge van de inhoud of het gebruik van deze website of van een website die via een hyperlink met deze website is verbonden. RSQ Consultancy kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. RSQ Consultancy kan de toegang tot de website of enig onderdeel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opschorten. RSQ Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere defecten die schade kunnen veroorzaken aan de computer of het systeem van de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze website of deze disclaimer mochten ontstaan,  zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Zeeland/West-Brabant.