Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
1.1.
Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met RSQ Consultancy, hierna te noemen de opdrachtnemer, zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing.
1.2.
Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is titel 7 van boek 7 BW van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden of de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken.
1.3.
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.4.
De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.5.
Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de voorwaarden onverminderd van kracht.
1.6.
Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten) van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 – Offertes; totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten
2.1.
Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2.
Een opdracht is alleen rechtsgeldig, indien zij schriftelijk wordt ingediend en zij een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden bevat.
2.3.
Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld.
2.4.
Aanvaarding van opdrachten of van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien dit schriftelijk is geschied.
2.5.
De schriftelijke aanvaarding van de mondelinge opdrachten en van mondelinge wijzigingen dient een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden te bevatten.
2.6.
In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.
2.7.
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de betrokken partijen van de schriftelijke bevestiging van die overeenkomst. De rechtsgevolgen treden eerst in, vanaf de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de bevestiging.
2.8.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan opdrachtnemer in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
2.9.
Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
2.10.
Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden opdrachtnemer niet.
2.11.
In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
2.12.
Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Zekerheid & opschorting
De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en zo nodig de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4 – Gegevens verstrekken door opdrachtgever
4.1.
De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie.
4.2.
De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

Artikel 5 – Wijze van uitvoering opdracht
5.1.
De opdrachtnemer is gehouden de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.
5.2.
De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.
5.3.
De met opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting voor opdrachtnemer; niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 6 – Auteursrecht
6.1.
Programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door de opdrachtnemer worden gebruikt, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet en verschaffen in de relatie tot de opdrachtgever aan de opdrachtnemer het uitsluitend recht van gebruik daarvan, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk het gebruik daarvan binnen door de opdrachtnemer aan te geven grenzen aan de opdrachtgever heeft toegestaan.
6.2.
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methodes en verstrekte middelen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de methodes of materialen op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 7 – Geheimhouding & exclusiviteit
7.1.
De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
7.2.
De opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 7.1 van dit artikel opleggen aan haar personeel.
7.3.
Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer verstrekte informatie waarvan opdrachtgever het vertrouwelijke karakter mag veronderstellen, vertrouwelijk behandelen.

Artikel 8 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
8.1.
Indien het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is de opdrachtnemer gerechtigd, wanneer deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de opdracht niet, niet tijdig, of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer van de opdrachtnemer gevergd kan worden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden is.
8.2.
Hetzelfde recht als in het vorige lid van dit artikel omschreven heeft de opdrachtnemer in het geval van:
• mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar;
• Contingentering of andere overheidsmaatregelen;
• Werkstaking;
• Stremming van vervoer;
• Brand

Artikel 9 – Mededelingsplicht
In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10 – Declaratiebedrag & kosten
10.1.
Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
10.2.
De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks m.i.v. 1 januari worden geïndexeerd.
10.3.
De tariefaanpassing zal 1 maand van tevoren worden medegedeeld teneinde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefaanpassing.
10.4.
Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.
10.5.
Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat de opdrachtnemer verblijfkosten maakt in lokaliteiten, welke niet aan de opdrachtgever toebehoren of door de opdrachtgever zijn gehuurd, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever en zullen door deze rechtstreeks aan betreffende crediteur dienen te worden voldaan.
10.6.
De door opdrachtnemer gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit declaraties van ingeschakelde derden.

Artikel 11 – Betaling & reclames
11.1.
Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 7 dagen na ondertekening van de offerte, op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
11.2.
Bij betalingen achteraf geldt een betalingstermijn van 7 dagen na dagtekening van de factuur op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
11.3.
Gefactureerde en betaalde kosten worden niet gecrediteerd.
11.4.
Indien opdrachtgever het bedrag van de declaratie zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
11.5.
Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in verzuim is aan opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode, waarin hij in verzuim blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus 3%.
11.6.
Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, dan wel de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, onverminderd opdrachtnemers verdere rechten.
11.7.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het gehele bedrag der declaratie aansprakelijk.
11.8.
Indien opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 14 dagen na de declaratiedatum mee te delen op straffe van verval van het recht op reclame.
11.9.
Het enkele feit van reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden heft op generlei wijze de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden op.
11.10.
Alle buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
11.11.
De door opdrachtnemer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen twee weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1.
Opdrachtnemer is richting opdrachtgever te allen tijde in de breedste zin van het woord nooit aansprakelijk voor enige geleden schade en/of schadevergoeding in welke vorm dan ook.
12.2.
Indien de opdrachtgever de aan enige dienst of opdracht verbonden risico ter verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaal door deze derde, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de opdrachtnemer vervalt.
12.3.
Bij de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, wordt door de opdrachtgever gegarandeerd dat verwerking van dergelijk materiaal niet in strijd is met enig wettig voorschrift, dan wel met de maatschappelijke overtuiging. De opdrachtnemer is gerechtigd verwerking van het materiaal te weigeren c.q., te beëindigen als dit naar haar mening wel het geval is. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor enige aanspraken ter zake.
12.4.
In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Uitgangspunten bij trainingen & workshops
13.1.
Onder ‘training’ wordt in het kader van deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door opdrachtnemer worden verzorgd.
13.2.
Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
13.3.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
13.4.
Teksten voor video/dia series enz. die specifiek worden geschreven in opdracht van en voor het bedrijf van opdrachtgever zullen van tevoren in concept worden toegestuurd. Opdrachtgever heeft het recht hierop 1 maal wijzigingen te laten aanbrengen. Gaat opdrachtnemer met die wijziging akkoord, dan worden deze 1 maal verwerkt en daarna is de tekst definitief. Mocht opdrachtgever daarna achteraf nog wijzigingen wensen, dan zijn deze niet in de gedane offerte begrepen. Met opdrachtgever zal worden afgesproken welke aanvullende vergoeding hiervoor in rekening zal worden gebracht.
Teksten van trainingen/workshops (syllabi, doepakketten enz.) worden wel van tevoren met opdrachtgever doorgenomen. De opdrachtgever heeft niet het recht eenzijdig teksten te wijzigen.
13.5.
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor te bepalen welke trainers/adviseurs de werkzaamheden volledig of gedeeltelijk zullen uitvoeren. Dit onverminderd de situatie waarin door opdrachtgever voorkeur voor een bepaalde trainer/adviseur is aangegeven. Zou een trainer/adviseur van voorkeur om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen.
13.6.
Opdrachtnemer verplicht zich alles te doen om de kwaliteit van het geleverde werk zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Artikel 14 – Duur van de overeenkomst & annulering
14.1.
Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door partijen overeengekomen tijdstip.
14.2.
Kosten voor opzet/ontwikkeling van trainingen/workshops kunnen niet worden geannuleerd.
14.3.
Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan opdrachtnemer verschuldigd.
14.4.
Afspraken kunnen door opdrachtnemer worden verzet of geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die opdrachtnemer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door opdrachtnemer geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 15 – Ontbinding
15.1.
De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
1. De opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
2. De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
3. De opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn.
15.2.
Opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3.
Opdrachtnemer kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
15.4.
Bedragen die opdrachtnemer heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 16 – Retentierecht
Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
17.1.
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer.
17.2.
Bij niet betaling heeft de opdrachtnemer het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

Artikel 18 – Geschillen
Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is, afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering, hetzij de Arrondissementsrechtbank, hetzij het kantongerecht van de locatie waar opdrachtnemer gevestigd is, bevoegd.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Versie algemene leveringsvoorwaarden
De meest recente versie van de algemene leveringsvoorwaarden is van toepassing, welke wordt gepubliceerd op de website rsqconsultancy.nl, tenzij bij het aanbieden van een offerte anders overeengekomen.